تبلیغات
Günaydın Azərbaycan - Sözlük - واژه نامه ترکی
Günaydın Azərbaycan

Hoşgeldiniz
Welcome to Azerbaijani Weblog

Mudur : Polat Alemdar

Sözlük - واژه نامه ترکی

1390/09/2  Time: 21:25

Bu Yazinin Bölməsi: Dil və Ədəbiyat ( زبان و ادبیات) ،

پیشانی: alın
ابرو: qaş
چشم: göz
مردمک چشم: gilə
مژه: kilpik
... گوش: qulaq
بینی: burun
گونه: yanaq
دهان: ağız
فک: çənə, əng
لب: dodaq
ریه: ağ ciyər
کلیه: böyrək
کبد: qara ciyər
قلب: ürək
مثانه: südüklük
روده: bağırsaq
ناخن: dırnaq
انگشت: barmaq
مچ: bilək
دندان: diş
زبان: dil
ماهیچه: qas
ران: Bud
پاچه: xalça
شانه: omuz
سینه: döş
قوزک پا: topuq
زانو: diz
پاشنه: daban
پوست: dəri, qabıq
مغز: beyin
جمجمه: kəllə
رگ: damar

------------------------------------------------------------------------------------------
GÖRMƏ=بینایی، دید
GÖRÜNTÜ=آنچه به چشم میخورد،مشاهده
GÖRMƏCƏ=تخمین با رؤیت چشم
GÖRMƏMƏZLİK=تظاهر به ندیدن
GÖRÜNMƏZ=نامشهود،نامرئی
GÖRÜNÜŞ=ظاهر،جلوه، نما
GÖRÜNÜŞDƏ=علی‌الظاهر
GÖRÜR-GÖRMƏZ=به محض دیدن
GÖRÜŞ= دیدگاه، نقطه نظر- ملاقات
GÖRÜŞMƏK=ملاقات کردن، همدیگر را دیدن، دیدار
GÖRÜŞÜLMƏK=ملاقات شدن
GÖSTƏRGƏ=نشان دهنده، عقربه
GÖSTƏRİ=نمایش
GÖRÜM=نمود، ظاهر- ببینم
Görklülük : استتیزم
Görünüş : ظاهر
Görksöz : ادبیات
Görkül : ادبی
GÖRGÜ: آداب معاشرت، تربیه و ادب
GÖRGÜLÜ=باتجربه، جهاندیده
GÖRGÜSÜZ=کسی که آداب و رسوم نمیداند
GÖRƏNƏK=رسم و رسوم
GÖRƏNƏKSƏL= مرسوم
GÖRƏK=نمایش، تظاهر
GÖRKƏM=نمود، ظاهر،
GÖRKƏMLİ=خوش‌ظاهر، چشمگیر
------------------------------------------------------------------------------------------

آبارتماق Abartmaq : اغراق كردن
آتااركیل Ataәrkil : پدرسالار
آچی Açı : زاویه
آدیل Adıl : ضمیر
آراج Arac : وسیله
آراجیلیق Aracılıq : وساطت
آرالیقسیز Aralıqsız : بدون انقطاع، پیوسته
آرخاداش Arxadaş : دوست، رفیقه
آرد Ard : پشت
آریتلانماق Arıtlanmaq : پاكسازی شدن
آرینما Arınma : خلوص
آشاغیلاماق Aşağılamaq : تحقیر كردن
آشیری Aşırı : افراطی
آلان Alan : عرصه
آلقیشلاماق Alqışlamaq : تحسین كردن
آلقیلاییش Alqılayış : ادراك
آلیشماق Alışmaq : عادت كردن
آٚلینتی Alıntı : اقتباس
آماج Amac : هدف
آنجاق Ancaq : اما
آنلاتیلماق Anlatılmaq : افاده شدن
آنلاتیم Anlatım : افاده
آنلاق Anlaq : ادراك
آنلام Anlam : معنی
آنلاملی Anlamlı : معنیدار
آنلاییش Anlayış : ذهنیت
آیریجا Ayrıca : جداگانه
آیریم Ayrım : جدائی، افتراق
آیریمچیلیق Ayrımçılıq : تبعیض
آیرینتی Ayrıntı : جزئیات
اریل Әril : مذكر
اك Әk : علاوه
اكسیك Әksik : كم
اكینج Әkinc : فرهنگ
الی آچیق Әli açıq : سخی، جوانمرد
اؤته‌ك Ötәk : تاریخ
اؤته‌كیله‌شدیرمه‌ك Ötәkilәşdirmәk : غیر خودی كردن
اوجالتماق Ucaltmaq : ارج گذاشتن، متعالی دانستن
اوخول Oxul : مدرسه
اورتاچاغ Ortaçağ : قرون وسطی
اورتاقلاشا Ortaqlaşa : با مشاركت هم
اورتال Ortal : رسانه
اورون Ürün : محصول
اؤزگو Özgü : خاص
اؤزگورله‌شمه‌ك Özgürlәşmәk : آزاد شدن
اؤزه‌للیك Özәllik : خصوصیت
اوس Us : عقل، هوش
اوستون Üstün : برتر
اوغراماق Uğramaq : مواجه شدن
اوغوش Oğuş : خانواده، عائله
اؤلچو Ölçü : اندازه
اؤلچون Ölçün : استاندارد
اولقو Olqu : پدیده
اولوشوم Oluşum : تشكل
اولومسوز Olumsuz : منفی
اولوملو Olumlu : مثبت
اولونتو Oluntu : پدیده
اؤن یارقی Önyarqı : پیش داوری
اؤنه‌مسه‌مه‌ك Önәmsәmәk : مهم شمردن، اهمیت دادن
اؤیره‌تمه‌ن Öyrәtmәn : معلم
اویسا Oysa : در حالیكه
اویقون Uyqun : متناسب
اویماق Oymaq : طایفه
اویماق Uymaq : متابعت كردن
اؤیمه‌ك Öymәk : تقدیر كردن، مدح كردن
اوینام Oynam : رل، نقش
اوینامان Oynaman : هنرپیشه
اؤیه Öyә : عنصر
ائتگیله‌شیم Etgilәşim : تاثیر متقابل
ایچه‌رمه‌ك İçәrmәk : محتوی بودن
ائدیلگه‌ن Edilgәn : مفعول
ایزله‌نیم İzlәnim : حس، تصور
ائش Eş : همسر
ایشله‌ك İşlәk : رایج، مورد استفاده
ائشه‌ل Eşәl : جنسی
ائشئی Eşey : جنسیت
ائشیت Eşit : مساوی، برابر
ائشئیچی Eşeyçi : سكسیست
ایكینجیل İkincil : فرعی
ایگیت İgit : دلاور، قهرمان
ایلكه İlkә : اصل
ایلكین İlkin : نخستین، اولیه
ایلگیلی İlgili : مربوطه
ایلهری İlәri : جلو، پیش
ایلیشكی İlişki : رابطه
اینجه‌له‌نمه‌ك İncәlәnmәk : بررسی كردن
ائیله‌م Eylәm : عمل
ائیله‌نمه‌ك Eylәnmәk : تفریح كردن
باخیم Baxım : نگاه
باسقی Basqı : تضییق، فشار
باغ Bağ : پیوند، ربط
باهادیر Bahadır : قهرمان، پهلوان
بایری Bayrı : باستان
بلگه Bәlgә : مدرك، سند
بللی Bәlli : معین
بلیرتمه‌ك Bәlirtmәk : معین كردن
بوته‌م Bütәm : دین
بؤگوشلو Bögüşlü : حكمت دار
بولونماق Bulunmaq : قرار داشتن
بوی Boy : عشیره
بویوت Boyut : بعد
بئجه‌ریكلی Becәrikli : سررشته دار، بافراست
بیچیم Biçim : فرم
بیچیمله‌نمه‌ك Biçimlәnmәk : فرم گرفتن
بیییچی Biyiçi : رقاص، رقاصه
پیتیك Pitik : كتاب
تابلاماق Tablamaq : راضی كردن
تانیم Tanım : تعریف
تانیملاماق Tanımlamaq : تعریف كردن
تكه‌ل Tәkәl : انحصار
تكیل Tәkil : منفرد
توپارلاماق Toparlamaq : جمع آوری كردن
توپلوم Toplum : جامعه
توتوچو Tutucu : محافظه كار
تؤره‌تمه‌ك Törәtmәk : ایجاد كردن
تؤزلو Tözlü : رادیكال
توغرالی Tuğralı : رسمی
جرگه Cәrgә : ردیف
چاغداش Çaödaş : معاصر
چاغریشیم Çağrışım : معنی ضمنی
چكینمه‌ك Çәkinmәk : اجتناب كردن
چئشیت Çeşit : نوع
چئویری Çeviri : ترجمه
داغیلیم Dağılım : تقسیم، پراكنش
داورانیش Davranış : رفتار
دریم Dәrim : اصطلاح
دنلی Dәnli : به آن درجه
ده‌یه‌رله‌ندیرمه‌ك Dәyәrlәndirmәk : ارزیابی كردن
ده‌ییش توخوش Dәyiş toxuş : بده بستان
ده‌ییشگه Dәyişgә : واریانت
ده‌یینمه‌ك Dәyinmәk : اشاره كردن
دوروم Durum : وضعیت
دوزه‌ن Düzәn : سیستم، نظم
دوزئی Düzey : سطح
دوشونگه Düşüngә : ایدئولوژی
دوغالین Doğalın : البته، طبیعتا
دوغرولتو Doğrultu : راستا، استقامت
دؤنه‌م Dönәm : دوره، عهد
دویارلیلیق Duyarlılıq : حساسیت
دویقوسال Duyqusal : احساساتی
دویوروجو Doyurucu : تطمین كننده
دیش Dış : خارج
دیشی Dişi : مونث
دیشیل Dişil : مونث
دئگی Degi : سخن
دیل بیلگیسی Dil bilgisi : دستور زبان
دیلده‌ك Dildәk : استدلال
دیلده‌م Dildәm : منطق
دیلسه‌ل Dilsәl : زبانی
دئنه‌تله‌مه Denәtlәmә : كنترل
دئییم Deyim : اصطلاح
ساغلاماق Sağlamaq : تامین كردن
سالدیرقان Saldırqan : متهاجم
سانكی Sankı : تو گوئی
سانیلماق Sanılmaq : گمان شدن
سوبای Subay : مجرد
سوره‌ج Sürәc : روند
سوره‌كلی Sürәkli : متمادیا، پیوسته
سورونلو Sorunlu : مساله دار
سونماق Sunmaq : تقدیم كردن، عرضه نمودن
سونوجلانماق Sonuclanmaq : منتهی شدن
سوی آد  Soyad : نام خانوادگی
سؤیوش Söyüş : فحش
سئچیم Seçim : انتخاب
سیلیك Silik : غیرمهم، غیربرجسته
سلهك Sәlәk : سخاوتمند
سئیره‌ك Seyrәk : نادر، به ندرت
قابا Qaba : خشن
قاپساییجی Qapsayıcı : شامل
قاتقی Qatqı : سهم
قاتی Qatı : سرسخت
قاچینیلیر Qaçınılır : آنچه از آن اجتناب می شود
قارشیت Qarşıt : ضد، مقابل
قارشیلیق Qarşılıq : معادل
قارشیلیقلی Qarşılıqlı : متقابل
قارشین Qarşın : علی رغم
قانیت Qanıt : ثبوت
قانیتلاماق Qanıtlamaq : اثبات كردن
قاورام Qavram : مفهوم
قاووشماق Qavuşmaq : واصل شدن
قوشار Qoşar : شاعر
قوللانماق Qullanmaq : به خدمت در آوردن
قونو Qonu : موضوع
قونوشما Qonuşma : گفتگو
قونوم Qonum : موقعیت
كسینلیكله Kәsinliklә : قطعیا
كؤتو Kötü : بد
كؤكده‌ن بوته‌مچی  Kökdәn bütәmçi : بنیادگرا
كؤكلو Köklü : ریشه دار
كؤكه‌ن Kökәn : ریشه
كیتله Kitlә : توده
كیچیمسه‌مه‌ك Kiçimsәmәk : تحقیر كردن
كیملیك Kimlik : هویت
گرچه‌كله‌شمه‌ك Gәrçәklәşmәk : متحقق شدن
گرچه‌كلیك Gәrçәklik : واقعیت
گره‌كسیز Gәrәksiz : غیرضروری
گره‌كلی Gәrәkli : لازم
گله‌نه‌ك Gәlәnәk : سنت
گنه‌لده Gәnәldә : عموما
گؤبود Gobud : خشن، بی كیفیت
گوجون Gücün : مجبوری، تحمیلی
گؤركسؤز Görksöz : ادبیات
گؤركول Görkül : ادبی
گؤره‌و Görәv : وظیفه
گؤرونمه‌ز Görünmәz : نامرئی
گؤرونوش Görünüş : ظاهر
گؤزله‌مله‌نمه‌ك Gözlәmlәnmәk : مشاهده شدن
گونلوك Günlük : روزمره
گؤوده Gövdә : بدن
گووه‌نمه‌ك Güvәnmәk : اعتماد كردن
ماراقلی Maraqlı : جالب
نده‌ن Nәdәn : علت
نسنه Nәsnә : شئی، چیز
وارساییم Varsayım : فرض
وورقو Vurqu : تاكید
یاپیلاندیرماق Yapılandırmaq : برپاساختن، سازماندهی كردن
یارار Yarar : فایده
یاراشماق Yaraşmaq : برازنده بودن
یازار yazar : نویسنده
یازقا Yazqa : مقاله
یاسا Yasa : قانون
یالینیق Yalınıq : انسان، بشر
یانسیتماق Yansıtmaq : منعكس كردن
یانسیر Yansız : خنثی، بی طرف
یانسیما Yansıma : انعكاس
یایین Yayın : نشر
یوكله‌مه‌ك yüklәmәk : بار كردن
یؤن Yön : جهت
یؤنته‌م Yöntәm : روش
یؤنه‌تگی Yönәtgi : سیاست
یؤنه‌تگیل Yönәtgil : سیاسی
یؤنه‌تیم Yönәtim : مدیریت
یئته‌رلی Yetәrli : كافی
یئرسو Yersu : وطن
یئنیجیل yenicil : مدرن
یئیله‌مه‌ك yeylәmәk : ترجیح دادن
یییه Yiyә : صاحب


------------------------------------------------------------------------------------------


Yaziçi:Polat Alemdar

Edit:1390/09/2-21:42

آرشیو موضوعی(Bölmələr)

آرشیو(Arşiv)

آخرین پستها(Son Yazilar)

نویسندگان(Yaziçilar)

لینکدونی(Link)

نظرسنجی

  • آیا این وبلاگ رضایت شما را جلب کرده است؟آمار وبلاگ(Ziyarət)

  • (Hepsi)کل بازدید :
  • (Bu Gün)بازدید امروز :
  • (Dünən)بازدید دیروز :
  • (Bu Ay)بازدید این ماه :
  • (Keçmiş Ay)بازدید ماه قبل :
  • (Yaziçi Sayisi)تعداد نویسندگان :
  • (Yazi Sayisi)تعداد کل پست ها :
  • (Son Bakiş)آخرین بازدید :
  • (Son Gündələmə)آخرین بروز رسانی :

(Axtariş)جستجو


اوقات شرعی

رنک الکسا

ابزار هدایت به بالای صفحه